Metody pracy

 • Wywiad – zebranie informacji od zawodnika oraz osób z jego otoczenia, potrzebnych dla uwspólnienia celu pracy sportowca i psychologa sportu.
 • Obserwacja – ma na celu wyeliminowanie wątpliwości co do słuszności podjęcia interwencji lub przyjęcia celu pracy z zawodnikiem.
 • Diagnostyka – szczegółowe sprawdzenie obszarów funkcjonowania zawodnika wymagających poprawy, wzmacniające słuszność zaplanowanej interwencji lub działania.
 • Psychoedukacja – przekazanie wiedzy z zakresu psychologii, która może być wykorzystywana w sporcie do zwiększania efektywności treningu, startu i osiąganych wyników.
 • Wsparcie – pomoc we wdrożeniu i zaadoptowaniu wypracowanych sposobów radzenia sobie w sytuacji problemowej.
 • Działanie – usamodzielnienie zawodnika w podejmowanych przez niego decyzjach i działaniach.

Główne obszary pracy:

 • Optymalizacja zachowania startowego
 • Wyznaczanie celów
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Kontrola poziomu pobudzenia
 • Budowanie pewności siebie
 • Trening koncentracji uwagi
 • Trening wyobrażeniowy
 • Doskonalenie komunikacji interpersonalnej